Undefined
Center or Sanctuary http://mitchelllake.audubon.org
10750 Pleasanton Road
San Antonio, TX 78221
POINT (-98.4998537 29.3109537)