Piranga Roja

Piranga rubra

Piranga Escarlata

Piranga olivacea

Piranga Capucha Roja

Piranga ludoviciana

Piranga Encinera

Piranga flava

Summer Tanager

Piranga rubra

Scarlet Tanager

Piranga olivacea

Western Tanager

Piranga ludoviciana

Hepatic Tanager

Piranga flava

×